Schrijven teksten en content Tarot en Astrologie

Voor het schrijven van teksten, content voor websites en magazines, kunt u nu ook terecht bij Mireille. Dit kan naast astrologie, tarot, lenormandkaarten en dagkaarten ook gaan om allerlei spirituele onderwerpen en thema’s. Vraag vrijblijvend in overleg een offerte aan voor uw opdracht. Neem contact op via het contactformulier of bel naar: 31(0) 6185 15810 (Whats app mag ook)

Mireille is creatief, een duizendpoot, Spiritueel coach, Teacher,  (content)Schrijfster, Medium, Paragnost, tarotiste, kaartlegster, astrologe en onderneemster. 

Algemene Voorwaarden schrijven teksten – content

Mireille Weet Meer – Mireille Online

Eigenaar: Mireille van Rijn

Werkzaamheden: het schrijven van content /teksten, columns en tarot-teksten, horoscopen voor tijdschriften, magazines, kranten en website en het verzorgen van ander spiritueel entertainment in de media.

 

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk aangegaan worden.
 2. Offertes zijn te allen tijde vrijblijvend, met een geldigheid van 30 dagen.

Opdracht

 1. Uitblijven van het gewenste resultaat na publicatie van de door mij geleverde teksten valt niet onder mijn verantwoording.
 2. Openheid van zaken van beide partijen is de basis van onze samenwerking.
 3. Hoewel ik zo zorgvuldig te werk ga, bent u zelf verantwoordelijk voor het controleren en/of redigeren van de tekst i.v.m. lichte dissectie. Het kan gebeuren dat er toch wat foutjes in de tekst sluipen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever de door mij geleverde teksten te controleren op eventuele fouten en onjuistheden.
 4. Bij het uitblijven van betaling door opdrachtgever of het niet nakomen van andere gemaakte afspraken, heb ik te allen tijde het recht mijn werkzaamheden te staken. Daarnaast heeft de opdrachtgever geen rechten op publicatie.
 5. Als de opdrachtgever besluit de samenwerking stop te zetten, zal ik deze beslissing respecteren. Desondanks zal de betalingsverplichting met betrekking tot mijn tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden blijven bestaan.

Levering

 1. De opleverdatum wordt in overleg besloten.
 2. Wanneer opdrachtgever waarde hecht aan SEO, zal ik hier een toeslag voor vragen, de hoogte van deze toeslag zal bepaald worden aan de hand van de lengte en het onderwerp van de gewenste tekst en zal uiteraard van tevoren aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
 3. Na het afspreken van een deadline doe ik mijn uiterste best deze te halen. Uiteraard kan er sprake zijn van overmacht als bijvoorbeeld ziekte of storing. Bij het niet halen van de deadline (wat overigens zeer zelden voorkomt) ben ik niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade, tenzij anders overeengekomen.
 4. Teksten worden aangeleverd via e-mailbijlagen als Word In overleg zijn andere leveringswijzen uiteraard ook mogelijk.

Wijzigingen

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de door mij geleverde tekst te retourneren voor het aanbrengen van kleine wijzigingen. Dit recht blijft van kracht tot één maand na levering. Hiervoor zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht.
 2. Indien blijkt dat ondanks eerder gemaakte afspraken toch grote delen van de tekst herschreven dienen te worden, behoud ik mij het recht voor hier extra kosten voor in rekening te brengen. Uiteraard zal ik dit van tevoren kenbaar maken.
 3. Een verzoek tot wijziging van de tekst dient per e-mail te geschieden.

Betaling

 1. Facturatie geschiedt digitaal via e-mail in overleg, bij grotere opdrachten vraag ik een voorschot en zullen er in overleg termijnfacturen worden gestuurd en per direct worden voldaan door opdrachtgever.
 2. Tussentijdse betalingen dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de rekening worden vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf de dag na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum.
 4. Indien na diverse herinneringen en aanmaningen de betaling voor het geleverde werk nog steeds niet is voldaan, behoud ik mij het recht voor een incassobureau in te schakelen waarbij alle buitengerechtelijke incassokosten voor opdrachtgever zullen zijn.
 5. Bij eventuele betaalproblemen ben ik bereid een betalingsregeling te treffen waarbij in termijnen betaald kan worden. Hierbij is het belangrijk dat opdrachtgever open kaart speelt met betrekking tot de problemen, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.
 6. Als ik redenen heb om te twijfelen aan het feit of opdrachtgever zijn/haar betaalafspraken nakomt (bijvoorbeeld bij faillissement of het staken van bedrijfsvoering) behoud ik mij het recht voor mijn werkzaamheden te staken. Wel blijft hierbij de betaalverplichting bestaan voor de tot dan toe verrichte arbeid.

Rechten

 1. Ik behoud te allen tijde de auteursrechten over mijn werk.
 2. Ik mag eisen dat mijn naam, bedrijf of website wel of niet wordt vermeld bij een publicatie of tekst die ik in opdracht heb geschreven.
 3. De publicatierechten worden aan opdrachtgever overgedragen wanneer deze de opdracht volledig heeft betaald.
 4. De teksten die ik in opdracht heb geschreven, mogen enkel en alleen door opdrachtgever worden gebruikt. Het publicatierecht mag niet zonder mijn toestemming worden overgedragen of worden verkocht aan derden. Teksten die ik heb geschreven mogen niet herschreven worden en blijven mijn eigendom.
 5. Indien bij de overeenkomst een derde partij betrokken is, kan het publicatierecht door mij aan hen worden toegekend.
 6. Bij misbruik van bovenstaande behoudt ik mij het recht te eisen dat de geleverde teksten worden verwijderd.

Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, foutieve of onvolledige informatie in de teksten.
 2. Door akkoord te geven voor mijn geleverde werk, vrijwaart opdrachtgever mij van verdere aansprakelijkheid.
 3. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van de door mij geleverde teksten.
 4. Mijn eventuele aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades als gevolgschade, derving van inkomsten of verlies van investerings-en/of spaargelden.
 5. Mocht één bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of blijkt deze in strijd te zijn met de wet, blijven alle overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Geschillen

 1. Mocht er tijdens of na het uitvoeren van de opdracht een conflict ontstaan tussen mij en opdrachtgever, zal geprobeerd worden het probleem onderling op te lossen. Zowel ikzelf als opdrachtgever zal zich hiervoor inzetten. Pas wanneer blijkt dat er op deze manier geen oplossing voor het probleem kan worden gevonden, zal er een advocaat in de arm genomen worden en de zaak in de rechtbank worden voortgezet.

Mireille Online

KVK: 60431423